oroidiagonismou1

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Δώρο περιποίησης προσώπου» της Saponaria pure & handmade

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

 Η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο Saponaria pure & handmade (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην παρούσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης  https://www.facebook.com/saponariacreta.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 13 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Δευτέρα 05/09/2016, έως και την Δευτέρα 19/9/2016, ώρα 12:30.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

A. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, που είναι εγγεγραμμένος χρήστης του FACEBOOK, για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφτεί στον «ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ» να κάνει α) Like (Μου Αρέσει) στη σελίδα (https://www.facebook.com/saponariacreta.), β) Δημόσια κοινοποίηση (Public Share) το post του συγκεκριμένου διαγωνισμού και γ) εγγραφή στο newsletter της σελίδας www.saponaria.gr.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Δευτέρα 19/09/2016, ώρα 12:30, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά, την Δευτέρα 19/09/2016, ώρα 14:30 και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί σε post ο νικητής. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων) θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής και να δηλώσει συμμετοχή μέσω του post, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην έδρα της Saponaria pure & handmade  παρουσία 3μελούς επιτροπής την 19/09/2016, ώρα 14:30, με τη χρήση του προγράμματος http:/www.random.org/ και του σχετικού αρχείου ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/ αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/random.org/faq/#S2.

Β. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει δηλώσει “fan” της σελίδας της Saponaria pure & handmade (κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτόν, τόσο των όρων εγγραφής του Facebook όσο και των όρων συμμετοχής της σελίδας Saponaria pure & handmade) ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων του διαγωνισμού.

Γ. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία (1) συμμετοχές στην κλήρωση. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που στο post θα συμπεριλαμβάνουν σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών.

 1. Δώρα.

Τo δώρο του Διαγωνισμού είναι μια σειρά  περιποίησης σώματος  , που αποτελείτε από ένα έλαιο σώματος Energy και ένα σαπούνι Εσπεριδοειδή .  Τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται και έχει δικαίωμα αλλαγής της ημέρας ή τοποθεσίας του Δώρου με έγκυρη ενημέρωση (3 ημέρες πριν) του νικητή.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.

Οι νικητές των ανωτέρω δώρων θα αναδειχθούν βάσει της ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την  19/09/2016, ώρα 14:30 στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ανακοινωθούν με σχόλιο μαζί με το post του Διαγωνισμού. Στο σχόλιο ανακοίνωσης οι αναδειχθέντες νικητές θα κληθούν να κάνουν εγγραφή στη ιστοσελίδα www.saponaria.gr συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία της φόρμας, καθώς και στο newsletter της σελίδας. Μόλις οι νικητές αποστείλουν τα στοιχεία τους και μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα που έχει καθοριστεί, η Saponaria pure & handmade  θα επικοινωνήσει μαζί τους για την παραλαβή του δώρου τους.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών εργάσιμων ημερών (μέχρι τις 00.00) από την ανακοίνωση των νικητών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα 10 ημερών από την κλήρωση, η saponaria.gr διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει το δώρο στον επιλαχόντα ή να μην διαθέσει το δώρο.

 1. Ευθύνη Διοργανωτή.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων αναφερομένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Νικητές δε διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση. Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ανωτέρω εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ»

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, και δεν θα δώσει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικά στο inbox της  https://www.facebook.com/saponariacreta

 1. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα εδώ     https://www.facebook.com/saponariacreta

 1. Ευθύνη Facebook

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

 1. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 2. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Saponaria pure & handmade, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων,  ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.
 3. Ο Συμμετέχων ρητά παρέχει με τη συμμετοχή του τη συγκατάθεση του και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως και αυτής του INTERNET, ώστε η Διοργανώτρια να μπορεί να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς.